Dostęp do informacji publicznej

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej, składanym przez wnioskodawcę,jest Prezes Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą w Brodnicy (87-300) przy ul. Sądowa 5.
Administrator informuje, że:
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: 
  2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji publicznej na wniosek, na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Rejonowego w Brodnicy zaangażowanych w proces udostępnienia informacji publicznej na wniosek.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu udostępnienia informacji publicznej. Po zakończeniu procesu dane będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi.
  5. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) i przepisach prawa krajowego, prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych, o których mowa we wniosku jest wymogiem obligatoryjnym w oparciu o przepisy prawa. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
  8. Realizacja praw, o których mowa w punkcie 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail:  lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
  10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Informacja Publiczna

Prawo do informacji publicznej uregulowane jest ustawą z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2016r. poz. 1764 ze zm.).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

W celu uzyskania informacji publicznej dotyczącej Sądu Rejonowego w Brodnicy, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, należy złożyć wniosek na piśmie i przesłać go na adres Sądu, lub też przesłać taki wniosek drogą elektroniczną na adres e-mail administracja@brodnica.sr.gov.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie jest obwarowany wymogami formalnymi, lecz w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej, można go sporządzić według wzoru wskazanego poniżej.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

 Wzór wniosku o udostepnienie informacji publicznejotwiera się w nowym oknie

 Termin udzielenia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych wypadkach, termin ten może zostać przedłużony, lecz na okres nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Informacja publiczna przetworzona:

Jeżeli wnioskowana informacja publiczna jest informacją publiczną przetworzoną wnioskodawca, na żądanie podmiotu zobowiązanego do jej udostępnienia, ma obowiązek wykazania w zakreślonym terminie, że uzyskanie tej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, pod rygorem wydania decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Sądu Rejonowego w Brodnicyu. Od takiej decyzji służy odwołanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezesa Sądu Rejonowego w Brodnicy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej