Dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne niezamieszczone w niniejszym biuletynie udostępniane są na wniosek zainteresowanych stron zgodnie z Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Sądu lub przesłać:

Pocztą na adres:          

 1. Sąd Rejonowy w Brodnicy

    ul. Sądowa 5

    87-300 Brodnica

 2.Faksem pod nr: (56)4982761

 3.Pocztą elektroniczną na adres: administracja@brodnica.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej