System dozoru elektronicznego

Z uwagi na zmiany legislacyjne, jakie obowiązują od dnia 15 kwietnia 2016 r., przepisy regulujące warunki i tryb orzekania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego zostały zawarte w Rozdziale VIIa – System dozoru elektronicznego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.
Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego jest sąd penitencjarny.
Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli orzeczono wobec niego karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 § 2 k.k.; gdy jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary; gdy skazany posiada określone miejsce stałego pobytu a także pisemną zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących; gdy odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne.
W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego skazany ma obowiązek pozostawać w miejscu odbywania kary w czasie, który został określony w postanowieniu sądu. Jego zachowanie kontrolowane jest za pomocą nadajnika (zainstalowanego na nodze lub przegubie dłoni) oraz urządzenie monitorujące zamontowane w miejscu odbywania kary. Zniszczenie lub celowe odłączenie sprzętu monitorującego niezależnie od odpowiedzialności za zniszczenie, może skutkować uchyleniem stosowania dozoru elektronicznego, podobnie nieprzestrzeganie ograniczeń czasowych oraz przestrzennych odbywania kary pozbawienia wolności, jakie zostały określone w postanowieniu sądu. Do obowiązków skazanego należy ponadto udzielanie prezesowi sądu lub upoważnionemu sędziemu, sądowemu kuratorowi zawodowemu, podmiotowi dozorującemu i podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków, jak również stawianie się na wezwania sędziego i kuratora.

Rejestr zmian dla: System dozoru elektronicznego